مدرن سرامیک

                                                                   کاشی مدرن، زندگی مدرن

سمنت

دیجیتال : 60×60

سمنتا

دیجیتال : 60×60

اسکات قهوه ای

دیجیتال : 60×60

سنگامیک

دیجیتال : 60×60

صدف

دیجیتال : 60×60

کمند

دیجیتال : 60×60

نگین

دیجیتال : 60×60

سوگند 111

دیجیتال : 60×60

ضخامت 10 تا 11 میل

سوگند 110

دیجیتال : 60×60

ضخامت 10 تا 11 میل

سوگند 109

دیجیتال : 60×60

سوگند 108

دیجیتال : 60×60

ضخامت 10 تا 11 میل

سوگند 107

دیجیتال : 60×60

شرکت مدرن سرامیک

  مهریز شهرک سنگ کارخانجات مدرن دیجیتال

      03532513691              03532513664
                   03532513692              03532513663 :FAX

   

       ​                                       

طراحی و توسعه :صباپرداز